CHUYỆN GHI-NÊ BISSAU & CAP VERT GIỜ MỚI KỂ – 1

Đại sứ quán Việt Nam tại Ghi-nê Conarkry kiêm nhiệm luôn cả Ghi-nê Bissau & Cabo Verde. Ghi-nê Conarkry là thuộc địa Pháp, độc lập năm 1958. Ghi-nê Bissau và Cabo Verde là thuộc địa Bồ Đào Nha, lần lượt giành độc lập năm 1973 và năm 1975.

z2437
Lễ trình Ủy nhiệm thư

Continue reading