TÀO THÁO

 

Viết về Tào Tháo không dễ như viết về Gia Cát Khổng Minh, Lưu Bị, Quan Vũ, hay Tư Mã Ý. Đây là nhân vật rất phức tạp. 

Continue reading