TIỄN CON

z166

Đưa tiễn con đi đến giảng đường
Mừng vui hòa trộn nỗi nhớ thương
Từ nay không được gần con nữa
Xa cách Đông – Tây cả đại dương

Continue reading