CA NƯỚC

Z2831

Anh dắt tay em qua những quầy hàng
Đầy ắp thứ thường ngày em mong ước
Nhưng làm sao em rời tay anh được
Ôi! Tay trong tay mới ấm áp lạ kì!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s