LỄ HỘI CHOẢNG NHAU

Z2830

Lễ hội làm chi cho thêm sầu
Không cướp được hoa, đập đầu nhau
Nước bốn ngàn năm, trông buồn thế
Dân gần trăm triệu, thấy lòng đau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s