THĂM TUYÊN QUANG

THĂM TUYÊN QUANG

Ngày 22-3-2012 có việc lên Tuyên Quang. Nhân tiện rẽ qua xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Minh thanh là xã bán sơn địa, diện tích hơn 3.000 héc ta với hơn 5.000 dân, 70% là người dân tộc Tày. Nghe nói 50% hộ còn nghèo so với chuẩn hiện thời.

z2540


Continue reading

Advertisements